Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van Auto-motorrijschool Chris Tupanwel, behoudens indien en voor zover Auto-motorrijschool Chris Tupanwel schriftelijk anders verklaart.
1.2. In alle gevallen, waarin door Auto-motorrijschool Chris Tupanwel van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Auto-motorrijschool Chris Tupanwel is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door Auto-motorrijschool Chris Tupanwel aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Verplichtingen rijschool
Auto-motorrijschool Chris Tupanwel is verplicht zorg te dragen dat:
2.1. de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2.2. de volledige tijdsduur van de rijles – te weten 50 minuten- wordt benut ten bate van het rijonderricht;
2.3. de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen;
2.4. de aanvraag voor het rijexamen door Auto-motorrijschool Chris Tupanwel – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan;
2.5. de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;
2.6. alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen aanwezig zijn;
2.7. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan Auto-motorrijschool Chris Tupanwel hiervan melding moet maken.

Artikel 3. Verplichtingen cursist
3.1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
3.2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging (48 uur voor aanvang van de rijles), de volledige lesprijs te voldoen.
3.3. Bij te laat verschijnen van de cursist wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
3.4. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen of tussentijdse toets dient de cursist Auto-motorrijschool Chris Tupanwel te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reserveringen van het examen te bevestigen.
3.5. Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik die invloed kunnen hebben op de lessen en het rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
3.6. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. Auto-motorrijschool Chris Tupanwel is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.7. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan Auto-motorrijschool Chris Tupanwel. Indien de cursist nalaat dit te vermelden dan is Auto-motorrijschool Chris Tupanwel hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4. Betaling
4.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen is die cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk- en theorieles contact te voldoen. De kosten van de leer- en leesboeken ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij aflevering contact te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen.
4.2. Auto-motorrijschool Chris Tupanwel is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.
4.3. Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur dan ontvangt de cursist een factuur. Indien deze factuur niet binnen veertien dagen wordt voldaan is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
4.4. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijk kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
4.5. Bij niet tijdige betaling door de cursist heeft Auto-motorrijschool Chris Tupanwel het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomt en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
4.6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.   4.7. Vooruit betaalde diensten blijven door de leerling opeisbaar tot 24 maanden na betaling hiervan.

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets                                        5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant – tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen- en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan Auto-motorrijschool Chris Tupanwel te worden voldaan.                                                                            5.2. Indien het praktijkexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan Auto-motorrijschool Chris Tupanwel is opgegeven.                                    5.3. Auto-motorrijschool Chris Tupanwel is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijds prijswijzigingen van het theorie-examen dan wel het praktijkexamen door te berekenen.                                                                                                                                    5.4. Je komt in aanmerking voor de herexamengarantie als je:

  • Het advies van de rijinstructeur, vwb het aantal lessen, hebt opgevolgd;
  • Je hebt voldaan aan je financiële verplichtingen;
  • Het vereiste en nog geldige theoriecertificaat nog in je bezit is;
  • Bij het afsluiten van een all-in pakket wordt er na het afleggen van de tussentijdse toets door je instructeur een vervolgpakket geadviseerd. Dit vervolgpakket wordt apart gefactureerd.

Artikel 6. Praktijkexamen
6.1. Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het praktijkexamen op te geven, draag de cursist daar zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
6.2. Indien het CBR, CCV of BNOR het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan Auto-motorrijschool Chris Tupanwel in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent Auto-motorrijschool Chris Tupanwel geen extra kosten aan de leerling.

Artikel 7. Beëindiging van de lesovereenkomst
7.1. Indien de lesovereenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan hebben zowel Auto-motorrijschool Chris Tupanwel als de cursist het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen en eventuele administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen.
7.2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten. Als het bedrag in één keer vooruitbetaald is dan zal Auto-motorrijschool Chris Tupanwel het verschuldigde bedrag terugbetalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten van € 25,00.
Indien er een voordeel (actie) pakket voortijdig beëindigd wordt, zal dit pakket ontbonden worden. Restitutie van de lesgelden zullen in dit geval worden berekend als losse lessen.
7.3. Auto-motorrijschool Chris Tupanwel kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen dat van Auto-motorrijschool Chris Tupanwel onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor Auto-motorrijschool Chris Tupanwel nog niet heeft gepresteerd.
7.4. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
7.5. Indien de leerling een overeenkomst in de vorm van een zogenaamd (actie/voordeel) pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, is Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel gerechtigd, als de leerling eerder stopt met lessen dan het aantal lessen uit het pakket, de pakketprijs om te zetten naar de prijs van losse lessen. De leerling zal dan bij verrekening van het saldo de losse lesprijs berekend krijgen. Bij slagen binnen het aantal lessen blijft de pakketprijs behouden. Indien een leerling een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en/of tussentijdse toets en de leerling neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen en/of tussentijdse toets, zal geen restitutie van examengeld plaatsvinden.

Artikel 8. Vrijwaring                                                                                                                       Auto-motorrijschool Chris Tupanwel vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan-of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij:

  • de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur of examinator de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
  • de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
  • de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen;
  • de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Auto-motorrijschool Chris Tupanwel is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. Auto-motorrijschool Chris Tupanwel is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 10. Klachten
De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van Auto-motorrijschool Chris Tupanwel.

Artikel 11. Bemiddelingsregeling
11.1. Indien er een geschil is ontstaan tussen de cursist en Auto-motorrijschool Chris Tupanwel met betrekking tot de onderhavige verplichtingen kan de cursist een beroep doen op de bemiddelingsregeling nadat de cursist zich eerst tot Auto-motorrijschool Chris Tupanwel heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.
11.2. De bemiddeling wordt verleend door ARAG Legal Services, Postbus 187, 3830 AD Leusden. ARAG Legal Services zal bemiddelen in het geschil en zal trachten het geschil op een voor beide partijen passende wijze op te lossen volgens een bemiddelingsreglement dat aan beide partijen ter hand zal worden gesteld.
11.3. Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van vier weken nadat het geschil is ontstaan.
11.4. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van Auto-motorrijschool Chris Tupanwel dan wel de cursist om het geschil door de gewone rechter te laten beslechten niet in de weg.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
12.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Auto-motorrijschool Chris Tupanwel.

Aangesloten bij:
srb-nb